Konsernsjefens oppsummering av 2019

des 23, 2019

Da har vi snart lagt bak oss 2019, nok et år med høy aktivitet og stor innsats fra dere alle. 70-års jubileet i Trysil ble ei minnerik helg med mange aktiviteter, kjempestemning og over 300 til bords lørdag kveld.

Året ser ut til å forløpe uten alvorlige ulykker og personskader. Jeg vil minne dere alle på at HMS skal være førsteprioritet hver eneste dag i GG. Det er enhver sitt ansvar å sørge for at vi aldri går på akkord med dette. Fortsett å fokuser på dette også i fremtiden, vik ikke en tomme. Vi har alltid et forbedringspotensiale. Drift og kvalitet på utførelse vil bli viet stor oppmerksomhet i 2020. Alt henger i hop, god HMS og kvalitet er mye av samme sak. God planlegging og involvering av alle ansatte ute på anleggene er en betingelse for å oppnå de målene vi setter oss.

Det er i produksjonen verdiskapningen skjer, og det er der vi bestandig skal være best. Jeg må berømme innsatsen til dere ute i drift. Alle har stor stå-på-vilje og tar ansvar. Det er viktig at dere sier fra og stiller spørsmål til nærmeste leder om dere mener ting ikke er tilrettelagt for sikkert arbeid og god produksjon. For å lykkes så må vi alle være bidragsytere og løfte hverandre til å være god i hele organisasjon. Avvik vil forekomme, men når de skjer skal vi sammen lære av dem og bli endra bedre neste gang oppgavene gjennomføres.

Gjermundshaug Gruppen har i år 24 lærlinger som vi må sørge for blir gitt riktig opplæring og faglig utvikling. Når jeg er innom på anleggene så ser jeg at de trives og er en del av teamet. De er fremtiden vår, så ta godt vare på dem, still krav og gjør dem gode ved å implementere våre kjerneverdier og gode kultur.

Konsernet har utviklet seg over tid og vi er nå i en slik størrelse at vi i ledelsen i høst har jobbet mye med organisering av støttefunksjoner og struktur på selskapene i Gjermundshaug Gruppen. Reorganisering av støtteprosesser er påbegynt og har gitt en viss gevinst, både kostnadsreduksjon og at prosessene fungerer bedre. Vi har imidlertid også sett at selskapsstruktur har vært kostnadsdrivende. Samtidig har de fire driftsselskapene våre etter hvert fått ganske like forretningsområder. Vi har derfor vurdert flere modeller av selskapsstruktur og kommet til at den modellen vi synes ser best ut nå innebærer at GMM AS fusjoneres inn i Anlegg Øst Entreprenør AS og Gjermundshaug Bane AS fusjoneres inn i Gjermundshaug Anlegg AS. I tillegg til at vi ser en kostnadsgevinst ved disse sammenslåingene ser vi også at de sammenslåtte enhetene gir oss større gjennomføringsevne og at større enheter gir oss bedre troverdighet i markeder for medium prosjekter.

Vi har stor tro på at et revitalisert GG i 2020 vil øke vår konkurransekraft og likeledes få full utnyttelse av den brede kompetansen vi besitter på alle nivåer i selskapene. De to robuste selskapene vi nå etablerer i Anlegg Øst Entreprenør AS og Gjermundshaug Anlegg AS vil også gjennomføre en revisjon av strategiplanen i løpet av vinteren. Vi vil involvere flere i dette arbeidet på nyåret.

Ønsker alle god jul og godt nytt år!

Ole