Viktig avklaring for anleggsbransjen om bruk av komplettkoder for vannhåndtering

mar 27, 2020

Anlegg Øst Entreprenør AS og Ringsaker kommune har vært uenige om retten til å kreve tillegg for håndtering av vannulemper under flomsikring av elva Brumunda i perioden 2016 til 2018.

Saken har vært behandlet i to rettsinstanser, og Høyesterett har i dag besluttet at anken fra Ringsaker kommune ikke skal tillates fremmet til behandling. Eidsivating lagmannsretts dom 20. desember 2019 blir dermed stående.

Med det har Anlegg Øst Entreprenør AS fått medhold i at det var rettmessig å kreve tillegg for lensepumping når dette ble mer omfattende enn påregnelig. Retten til å kreve tillegg gjaldt selv om arbeidene var priset i en rundsumpost og beskrevet med kode komplett i konkurransegrunnlaget. Dommen slår dermed fast at det ikke er mulig å overføre et ubegrenset ansvar på entreprenørene gjennom bruk av komplettkoder, noe som for øvrig ser ut til å ha blitt mer og mer vanlig i norske anleggsentrepriser.

Dommen gir en viktig avklaring med stor praktisk betydning i en tid med klimaendringer og økt nedbør. Vannulemper utfordrer i økende grad bygge- og anleggsprosjektene og for entreprenørene er det viktig å merke seg at store vannmengder altså kan gi rett til tilleggskrav selv om det er gitt pris på komplett håndtering. For byggherrene er dommen et varsko om tydelige og mer detaljerte beskrivelser som ikke etterlater uklarhet, og at man ellers ikke kan avslå tilleggskrav fra entreprenørene.