Bærekraft

Gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger, bygger Gjermundshaug Gruppen for et bedre samfunn. Vi jobber kontinuerlig med hvordan vi kan løse våre arbeidsoppgaver på en mest mulig bærekraftig måte. Det vi gjør skal sikre en bærekraftig fremtid for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet.

Bærekraft i Gjermundshaug Gruppen

Vi i Gjermundshaug Gruppen har erfart at det er viktig å være modig i en tøff anleggsbransje. Gjennom solskinnsdager og regnværsdager har vår omstillingsvilje, ureddhet og løsningsorientering gjort at vi er der vi er i dag. Og nettopp disse egenskapene tar vi med oss inn i bærekraftsarbeidet vårt.

Bærekraft er viktig for oss ettersom vi vil være med på dugnaden mot Norges og FNs klimamål i 2030 og 2050. Vi støtter en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer, der vi skal tilstrebe gjenbruk og utnytting av ressurser i produksjonen. Vi skal anvende teknologien på en måte som bevarer den økologiske balansen, beskytte miljøet, utarbeide tiltak for å hindre miljøskader og rehabilitere skadet miljø.

Samtidig er vi en samfunnsbyggende aktør som ser at vårt virke kan gjøres enda mer bærekraftig i årene som kommer. Gjennom vår Strategiplan (2020-2025) skal vi i denne perioden bidra til en bærekraftig anleggsnæring ved å:

  • Ta samfunnsansvar i lokalmiljøer vi er til stede ved å støtte og benytte lokale ressurser og tjenester
  • Innlemme miljøhensyn i all virksomhet som GG har ansvaret for
  • Utvikle og benytte innovative løsninger som kan fremme bærekraft i et langsiktig perspektiv
  • Bruke bærekraft som en mulighet til å skape forretningsmessige konkurransefortrinn
  • Stille krav til våre leverandører og samarbeidspartnere mht. bærekraftig drift

 

Hvordan jobber vi med bærekraftsmålene? 

For å gjøre bærekraftsarbeidet lettere for alle har FN utarbeidet 17 Bærekraftsmål med 169 ulike delmål. Alle disse målene er viktige for å oppnå et bærekraftig samfunn. I Gjermundshaug Gruppen har vi valgt å legge ekstra fokus på følgende mål for å konkretisere og styrke vårt bærekraftsarbeid; 

 

 

Likestilling mellom kjønn
Gjermundshaug Gruppen skiller ikke på kjønn når goder fordeles og vi tror at et mangfold internt både med tanke på kjønn, etnisitet og alder er positivt for arbeidsmiljøet. Her har vi kommet langt. I de kommende år ønsker vi å gjøre en spesiell innsats for å rekruttere flere kvinner, noe som er sårt tiltrengt både hos oss og i resten av bransjen.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Dette er et område som er langt fremme i norsk målestokk. For oss i Gjermundshaug Gruppen dreier dette seg om å gjøre alt vi kan for å unngå permitteringer og oppsigelser i dårlige tider. For å få til dette må vi av og til ta prosjekter uten gevinst av betydning. Eksempelvis arbeid med lave marginer, men som kan gjennomføres på vinterstid for å holde ansatte i arbeid denne perioden gjennomføres pr. i dag og i fremtiden.

Innovasjon og infrastruktur
Dette ligger i Gjermundshaug Gruppens natur. Vi bygger infrastruktur av ulike slag og satser på innovative løsninger i vårt arbeid. Satsingen på førerløse og autonome maskiner tar oss inn i fremtiden med stormskritt. Denne satsingen skal vi opprettholde og gjennom dette tilby muligheter til å løse oppdrag der førere ikke kan være i nærheten av HMS-hensyn.

Ansvarlig forbruk og produksjon
Vi overvåker vårt forbruk kontinuerlig og er stadig på jakt etter mer effektive måter å produsere på.

Stoppe klimaendringene
Gjermundshaug Gruppen vil gjøre sin del og gjør allerede en hel del. Elektrifisering av maskiner og kjøretøyer er på vei inn og vi har stort fokus på utslipp f. eks. gjennom kontinuerlig måling og oppfølging av tomgangskjøring. Vi skal være en bidragsyter til en bærekraftig anleggsnæring og innlemme miljøhensyn i all virksomhet.

Samarbeid for å nå målene

Fellesskapet har vi internt i Gjermundshaug Gruppen, men vi ønsker å samarbeide bredt også med andre aktører for å bidra til at målene nås. Vi er bevisste på å kjøpe lokalt og samarbeider med lokale firmaer. Med fokus på en av dimensjonen sosiale forhold innenfor bærekraft jobber vi dessuten kontinuerlig med hvordan vi kan bidra i våre lokalmiljø. Formålet er at tiltakene skal skape positive ringvirkninger for andre. 

Bærekraftsrapport 2021