RV4 Sandvoll - Amundrud

Tjenesteområde: Veibygging

Kontraktseier: Anlegg Øst Entreprenør AS

Status: Pågående

Periode: 2021-2023

Kontraktsum: Ca. 145 000 000 kr

Entrepriseform: Enhetspriskontrakt

Kunde: Statens vegvesen

RV4 Sandvoll - Amundrud

På oppdrag for Statens vegvesen skal Anlegg Øst Entreprenør AS stå for breddeutvidelse av eksisterende riksveg 4 mellom Sandvoll og Amundrud. Arbeidet omfatter breddeutvidelse og utbedringer av en strekning på totalt 3670 meter, dimensjonert for 80 km/t. Vegen får tre felt og midtdeler, mellom Sandvoll og Amundrud i Gran kommune. Parsellstart er ved kryss med fv. 34 ved Sandvoll/Jaren/Gran rådhus, og ender sør for kryss Amundrud.

Ved kryssområde Mohagen vil eksisterende bru utvides, og det blir tilpasning av eksisterende ramper og forlengelse av eksisterende større overvannsrør under bru. Dagens kryssramper og T-kryss med Mohagavegen beholdes som i dag, med mindre tilpasninger i forhold til at Rv 4 utvides mot øst. Akselerasjons- og retardasjonsfeltene langs Rv 4 forlenges, slik at de tilfredsstiller dagens krav for standardklasse U-H5. Dette innebærer at selve kjørevegen med skuldre har en bredde på 14,25 meter, inkludert forbikjøringsfelt i nordgående retning på hele strekningen.

Per november 2021 er arbeidet i tidlig startfase med oppstart av vegetasjonsrydding. Totalt 50 daa skal ryddes.

Prosjektet innebærer også:

  • Trafikksikkerhetstiltak langs Rv4
  • Både bruer og kulverter som skal utbygges/utvides eller forlenges
  • Fem ulike konstruksjoner som skal bygges ut (tre bruer og to kulverter)
  • En konstruksjon bru som skal rives
  • 5 km med rekkverk og midtrekkverk
  • Overvannshåndtering
  • 40 000 kubikk med fjell som skal sprenges ut langs Rv4
  • Ny avkjøringsrampe på om lag 500 meter til Rv4 ved Sandvoll
  • Ny asfaltering av Rv4

Arbeidet skal stå ferdig sommeren 2023.

Kontakt oss

Jan Erik Kvarberg

Prosjektsjef

Anlegg Øst Entreprenør AS

Relevante prosjekter