Rv52 Hemsedal

Tjenesteområde: Veibygging

Kontraktseier: Anlegg Øst Entreprenør AS

Status: Pågående

Periode: 2022-2024

Kontraktsum: ca. 110 000 000 kr

Entrepriseform: Totalentreprise NS8407

Kunde: Statens vegvesen

Rv52 Hemsedal

Entreprisen inneholder tre delprosjekter:

1. GS-veg Trøim – Holde: Det skal etableres gang- og sykkelveg fra Trøim til Holde bru i Hemsedal kommune. Denne parsellen er ca 1800 meter lang og ligger parallelt med dagens rv.52. I starten og slutten av parsellen er det sprengning av bergskjæringer.

Det er komplisert sprenging med høye skjæringer på rundt 10-12 meter ut imot eksisterende RV52, og med boligenheter tett på skjæring. I tillegg er de geologiske grunnforholdene i fjellet svært utfordrende med mye jordslipper i fjellet som gjør at sikringsomfanget er komplisert i alle fjellskjæringer. På grunn av fjellets beskaffenhet og nærhet til bebyggelse er det ekstremt strenge rystelseskrav som medfører nedpalling i flere omganger og forsiktig sprenging. Ca. 15 000 m3 fjell skal sprenges helt inntil Rv52.

Gang- og sykkelvegen krysser to bekker, Finndøla og Haugsbekken. Over disse bekkene må det etableres nye bruer/kulverter. Flere stikkrenner skal skiftes gjennom Rv 52, forlenges gjennom gang- og sykkelvegen. Lavspent for Hemsil Nett må legges om på strekningen.

2. Bjøberg: Dagens kolonneoppstillingsplass ved bommen på Bjøberg skal breddeutvides og forlenges. Det skal i tillegg etableres en overkjørbar trafikkdeler og belysning. Arbeidet omfatter overvannshåndtering i form av grøfter og stikkrenner. Det er en del tekniske installasjoner som skal ivaretas i byggeperioden.

3. Bjøberg-Vestland grense: Det skal etableres nærmere 4000 meter med fresegater på Hemsedalsfjellet. Fresegatene brukes til snøopplager. Det er i dag etablert fresegater på Vestland side. I tillegg er det rundt 60 stikkrenner som skal forlenges og delvis byttes ut over RV52. Det skal i tillegg belyses hele strekket med tillegg til ca 1 km ekstra. Det vil si ca 5 km med kabel og trekkerørsgrøfter inkludert lysmaster/ fundamenter og trekkekummer. Høyspent må legges om for Hemsil Nett.

Arbeidene skal stå ferdig senhøsten 2023.

Kontakt oss

Jan Erik Kvarberg

Prosjektsjef

Anlegg Øst Entreprenør AS

Relevante prosjekter