Forberedende arbeider Stange Stasjon

Tjenesteområde: Jernbane, Vann og avløp, Veibygging

Kontraktseier: Gjermundshaug Anlegg AS

Status: Ferdig

Periode: 05.2022 - 10.2023

Kontraktsum: 84 700 000

Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Kunde: Bane NOR

Forberedende arbeider Stange Stasjon

Forberedende arbeider på og ved Stange stasjon inkl. etablering av ca. 350 meter underbygning for nytt dobbeltspor, fjerning og re‐etablering av jernbaneteknisk anlegg inkl. signal på samme strekning. Anleggsveger, gang ‐og sykkelveger, midlertidig pendlerparkering og midlertidige deponier.

Bygging av midlertidige anleggsadkomster inkl. anleggskulvert med lysåpning 4,9x6,5m og lengde 11m i dagens Dovrebane. Ved byggingen av ny anleggskulvert i Dovrebanen var det nødvendig å håndtere syredannet berg og radioaktive masser.

Store deler av arbeidene ble utført i forbindelse med et langbrudd på 27 dager, fra 9/8 til 5/9-2022. Kulverten ble installert på to dager, 15.-16.08.22. Dette stilte strenge krav til god planlegging, koordinering og gjennomføring. Det stilte også strenge krav til entreprenørens tilgjengelige ressurser og erfaringer med tilsvarende entrepriser.

Kortfattet beskrivelse av hovedoppgavene;

Arbeider på og ved dagens Dovrebane:

 • Etablering av ca. 350 meter underbygning for nytt dobbeltspor. Fjerne og re-etablere det jernbanetekniske anlegget, inkl. signal på samme strekning.
 • Bygging av midlertidig anleggsadkomst/avkjøring i fra Fv.222 ved Guåker.
 • Bygging av midlertidig anleggsadkomst fra Fv. 222 inkl. midlertidig anleggskulvert i dagens Dovrebane avkjøring ved Fokholgutua.

Kontraktens hovedmengder:

 • Vegetasjonsdekke og matjord 4 100m3
 • Løs masser til interndisp. og ekstern fylling 38 600m3
 • Sprengning og pigging 300m3
 • Tilført knust sprengstein og pukk 29 900m3
 • Forurensede og syredannende masser til deponi 1 500tonn
 • Støttevegger og avstivningssystemer – rørspunt 5 200m
 • Monteringsferdige betongelementer 500tonn
 • Asfaltarbeider sum alle lag 6 800m2
 • Kabelkanaler og trekkerør 2 200m
 • Ballastpukk 2 200m3
 • Riving av spor 800m
 • Nye spor 800m
 • KL-master og åk 30stk
 • Kontaktledning, returledning og forbigangsledning 2 600m
 • Lavspennings-, tele, og signalkabler 11 700m

Relevante prosjekter