Omkjøringsveg Jessheim

Tjenesteområde: Veibygging, Vann og avløp

Kontraktseier: Gjermundshaug Anlegg AS

Status: Pågående

Periode: 03.2022 -

Kontraktsum: 329 000 000

Entrepriseform: Totalentreprise

Kunde: Ullensaker kommune

Omkjøringsveg Jessheim

Hovedformålet med prosjektet er å avlaste Jessheim sentrum for trafikk, tilgjengeliggjøre boligutbyggingsfelter, oppgradere deler av Ullensaker sitt hoved VA-anlegg samt etablere VA-anlegg som utbyggingsfeltene senere skal koble seg til. I tillegg skal det også etableres/utbedre rekreasjonsmuligheter for innbyggere i Ullensaker kommune ved å etablere ny lysløype/tursti med bålplasser.

Grunnforholdene er varierende med fjell i deler veilinjen, mens det er løsmasser og kvikkleire i resterende veilinje. I området med kvikkleire er det i tillegg en eksisterende jernbanebru som er direktefundamentert på løsmasser over kvikkleire laget, i dette området har vi senket terrenget for å øke frihøyden for den nye veilinjen.  

Totalentreprisen inkluderer all prosjektering og utførelse av å etablere ny omkjøringsveg med VA-anlegg og grønnstruktur.

Hovedmengder fra kontrakten: 

Veianlegg 

 • Reetablering/omlegging av ca. 800m med to-felts veg og GSV. 
 • Riving av ca. 250m med to-felts veg som skal reetableres som fire-felts veg og GSV på hver side. 
 • Nyetablering av ca. 2km veg og GSV 
 • Nyetablering av fire rundkjøringer. 
 • Nyetablering av filterfelt i forbindelse med tilkobling til fylkesveg og rundkjøring i søndre enden av prosjektet. 
 • Nyetablering av fire kulverter, og en bro i forbindelse med skiløype.  
 • Nyetablering av ca. 4km støyskjerm og støyvold.  
 • Nyetablering av veglysanlegg 
 • Nyetablering av drensanlegg/OV-anlegg 

VA-anlegg 

 • Nyetablering av ca. 2,5km overføringsledning for spillvann og vannledning, dimensjon 710mm.  
 • Nyetablering av ca. 2,5km VA-anlegg til boligutbyggingsformål.  
 • Nyetablering av en trykkøkningsstasjon på ca. 500m2 
 • Nyetablering av en spillvanns-pumpestasjon.  
 • Riving av en spillvanns-pumpestasjon.  
 • Legge til rette for tilkobling av Ullensaker kommunen sitt overvåkningsanlegg.  

Grønnstruktur 

 • Nyetablering av ca. 1,5km lysløype/tursti på 9m bredde. 
 • Nyetablering av to møteplasser/bålplasser. 
 • Nyetablering av terske/krysningspunkt for et myrområde. 

Generelt 

 • Det er sprengt 115 000m3. 
 • Det er knust 70 000 tonn med stein til fraksjonene 0-30 og 20-120.  
 • Det legges til rette for turstikryssinger av anlegget fortløpende under hele anleggsperioden.  
 • Håndtering av høyt grunnvann i den nordligste delen av prosjektet. 

Kontakt oss

Pål Ligård

Daglig leder

Gjermundshaug Anlegg AS

Relevante prosjekter