Våre etiske retningslinjer

Gjermundshaug Anlegg etiske retningslinjer søker å gi hver ansatt en etisk veiledning i utførelsen av vårt daglige arbeid. Vi krever at våre samarbeidspartnere følger våre standarder og etiske retningslinjer

Den gylne regel "Gjør mot andre det du ønsker at andre skal gjøre mot deg" er den overordnede bestemmelsen i Gjermundshaug Anlegg etiske retningslinjer. En god tommelfingerregel kan også være offentlighetsprinsippet; er det greit at det jeg gjør nå, også blir offentlig kjent? Er svaret nei, er det grunn til å være ekstra på vakt og velge en annen måte å handle på.

I samfunnet generelt og i utøvelsen av våre mange oppgaver støter vi på etiske utfordringer og dilemmaer. Vi kan for eksempel møte situasjoner som ligger i grenselandet mellom lovlig møtevirksomhet og straffbar korrupsjon, eller i grenselandet mellom sikker jobbutførelse og brudd på sikkerhetsregler. Det kan også være situasjoner hvor lovlig virksomhetsutøvelse eller handlinger kan være etisk betenkelige. Samfunnet, kunder, leverandører og medarbeidere skal være trygge på at disse utfordringene tas på alvor i Gjermundshaug Anlegg, at vi ikke bryter lover og regler, og at vi snakker åpent, ærlig og konstruktivt om de etiske problemene som kan dukke opp. Slik skal Gjermundshaug Anlegg drive sin virksomhet på en etisk og juridisk forsvarlig måte.

I Gjermundshaug Anlegg skal vi håndtere situasjoner der vi står overfor vanskelige valg eller er i tvil, ved å søke råd hos kolleger og ledere. Kloke valg bygger også på likhetsprinsippet. Vi skal behandle like tilfeller likt og møte alle mennesker med samme grunnleggende respekt. Gjermundshaug Anleggs organisasjonsmodell gir ledere stort handlingsrom og det er korte beslutningsveger. Dette legger et tydelig ansvar for å arbeide innenfor Gjermundshaug Anleggs verdier og regelverk. Vi er avhengig av innsatsen fra hver enkelt som jobber i Gjermundshaug Anlegg, og må derfor være åpne for dialog og diskusjon om hva som er rett og galt for å sikre at vi overholder interne verdier og samfunnets lover og regelverk.

Arbeidsmiljø 
I Gjermundshaug Anlegg ønsker vi å ha et arbeidsmiljø med takhøyde gjennom åpenhet og trygghet. Alle ansatte skal være lojale overfor beslutninger og kollegaer samt etterleve selskapets verdier. Vi skal vise respekt for kollegaer, bidra til et inkluderende arbeidsmiljø og likebehandle. Vi skal opptre ærlig og redelig overfor Gjermundshaug Anlegg som arbeidsgiver. Alle ansatte har plikt til å varsle om kritikkverdige forhold, ved brudd på Gjermundshaug Anlegg sine verdier, etiske retningslinjer og regelverk samt brudd på offentlige lover og regler. 


Kunder 
og miljø 
I Gjermundshaug Anlegg utøver vi god forretningsskikk i alle våre aktiviteter. Alle kunder, leverandører og konkurrenter skal behandles profesjonelt med kommunikasjon preget av respekt, åpenhet og ærlighet. Vi skal alltid opptre ærlig og redelig overfor våre kunder leverandører og samarbeidspartnere. Gjermundshaug Anlegg tar avstand fra enhver form for korrupsjon og påvirkningshandel. Korrupsjon undergraver konkurranse på rene forretningsmessige vilkår og bryter med vårt verdigrunnlag. Det å gi, kreve eller motta en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag i Gjermundshaug Anlegg (for seg selv eller andre), er ulovlig og skal ikke forekomme. Svart arbeid undergraver viktige samfunnsinteresser, og Gjermundshaug Anlegg skal derfor bidra til å bekjempe svart arbeid. Alle våre medarbeidere skal bidra til at svart arbeid eller sosial dumping ikke forekommer verken hos oss eller våre samarbeidspartnere. Vi skal ikke ta imot eller gi gaver eller annet som kan påvirke vår egen eller andres integritet eller beslutninger, eller som vil kunne oppfattes slik. Det bør spesielt utvises aktsomhet ifm. tilbudsprosesser. 


Samfunn
sansvar og bærekraft
Ny teknologi får en stadig større plass, og vi skal anvende teknologien på en måte som bevarer den økologiske balansen, beskytte miljøet og utarbeide tiltak for å hindre miljøskader og rehabilitere skadet miljø. Vi støtter en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer, noe som betyr at vi skal tilstrebe gjenbruk og utnytting av ressurser i produksjonen. Vi skal følge Gjermundshaug Anlegg sine HMS-føringer, slik at vi kan ta etiske og miljøbevisste valg, skape forutsigbarhet og trygghet om at lovens krav blir ivaretatt.