Etiske retningslinjer og Åpenhetsloven

Etikk er den gren av filosofien som undersøker hva som er rett og hva som er galt, og som setter normer og prinsipper for riktig handling. Gjermundshaug Gruppens etiske retningslinjer søker å gi være ansatte en etisk veiledning i utførelsen av vårt daglige arbeid.

Den gylne regel "Gjør mot andre det du ønsker at andre skal gjøre mot deg" er den overordnede bestemmelsen i Gjermundshaug Gruppens etiske retningslinjer. En god tommelfingerregel kan også være offentlighetsprinsippet; er det greit at det jeg gjør nå, også blir offentlig kjent? Er svaret nei, er det grunn til å være ekstra på vakt og velge en annen måte å handle på.

I samfunnet generelt og i utøvelsen av våre mange oppgaver støter vi på etiske utfordringer og dilemmaer. Vi kan for eksempel møte situasjoner som ligger i grenselandet mellom lovlig møtevirksomhet og straffbar korrupsjon, eller i grenselandet mellom sikker jobbutførelse og brudd på sikkerhetsregler. Det kan også være situasjoner hvor lovlig virksomhetsutøvelse eller handlinger kan være etisk betenkelige. Samfunnet, kunder, leverandører og medarbeidere skal være trygge på at disse utfordringene tas på alvor i Gjermundshaug Gruppen, at vi ikke bryter lover og regler, og at vi snakker åpent, ærlig og konstruktivt om de etiske problemene som kan dukke opp. Slik skal Gjermundshaug Gruppen drive sin virksomhet på en etisk og juridisk forsvarlig måte.

I Gjermundshaug Gruppen skal vi håndtere situasjoner der vi står overfor vanskelige valg eller er i tvil, ved å søke råd hos kolleger og ledere. Kloke valg bygger også på likhetsprinsippet. Vi skal behandle like tilfeller likt og møte alle mennesker med samme grunnleggende respekt. Gjermundshaug Gruppens organisasjonsmodell gir ledere stort handlingsrom og det er korte beslutningsveger. Dette legger et tydelig ansvar for å arbeide innenfor Gjermundshaug Gruppens verdier og regelverk. Vi er avhengig av innsatsen fra hver enkelt som jobber i Gjermundshaug Gruppen, og må derfor være åpne for dialog og diskusjon om hva som er rett og galt for å sikre at vi overholder interne verdier og samfunnets lover og regelverk.

 

Arbeidsmiljø 
I Gjermundshaug Gruppen ønsker vi å ha et arbeidsmiljø med takhøyde gjennom åpenhet og trygghet.  Alle ansatte skal være lojale overfor beslutninger og kollegaer samt etterleve selskapets verdier. Vi skal vise respekt for kollegaer, bidra til et inkluderende arbeidsmiljø og likebehandle. Vi skal opptre ærlig og redelig overfor Gjermundshaug Gruppen som arbeidsgiver. Alle ansatte har plikt til å varsle om kritikkverdige forhold, ved brudd på Gjermundshaug Gruppen sine verdier, etiske retningslinjer og regelverk samt brudd på offentlige lover og regler. 


Kunder 
og miljø 
Gjermundshaug Gruppen utøver vi god forretningsskikk i alle våre aktiviteter. Alle kunder, leverandører og konkurrenter skal behandles profesjonelt med kommunikasjon preget av respekt, åpenhet og ærlighet. Vi skal alltid opptre ærlig og redelig overfor våre kunder leverandører og samarbeidspartnere. Gjermundshaug Gruppen tar avstand fra enhver form for korrupsjon og påvirkningshandel. Korrupsjon undergraver konkurranse på rene forretningsmessige vilkår og bryter med vårt verdigrunnlag. Det å gi, kreve eller motta en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag i Gjermundshaug Gruppen (for seg selv eller andre), er ulovlig og skal ikke forekomme. Svart arbeid undergraver viktige samfunnsinteresser, og Gjermundshaug Gruppen skal derfor bidra til å bekjempe svart arbeid. Alle våre medarbeidere skal bidra til at svart arbeid eller sosial dumping ikke forekommer verken hos oss eller våre samarbeidspartnere. Vi skal ikke ta imot eller gi gaver eller annet som kan påvirke vår egen eller andres integritet eller beslutninger, eller som vil kunne oppfattes slik. Det bør spesielt utvises aktsomhet ifm. tilbudsprosesser. 


Samfunn
sansvar og bærekraft
Ny teknologi får en stadig større plass, og vi skal anvende teknologien på en måte som bevarer den økologiske balansen, beskytte miljøet og utarbeide tiltak for å hindre miljøskader og rehabilitere skadet miljø. Vi støtter en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer, noe som betyr at vi skal tilstrebe gjenbruk og utnytting av ressurser i produksjonen. Vi skal følge Gjermundshaug Gruppen sine HMS-føringerslik at vi kan ta etiske og miljøbevisste valg, skape forutsigbarhet og trygghet om at lovens krav blir ivaretatt.

Vi krever at våre samarbeidspartnere følger våre standarder og etiske retningslinjer. 

Åpenhetsloven

I Gjermundshaug Gruppen har vi null-toleranse for brudd på grunnleggende menneskerettigheter, og skal alltid jobbe for å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Dette gjelder både oss selv, våre samarbeidspartnere og andre ledd i verdikjeden. Vi i Gjermundshaug Gruppen ser på grunnleggende menneskerettigheter som rettigheter som tilkommer enhver person uavhengig av etnisitet, rase, kjønn, legning, livssyn, nasjonalitet eller alder uansett hvor i verden de bor. Gjermundshaug Gruppen besluttet derfor i august 2021 og etterleve Åpenhetsloven med dets informasjonsplikt og aktsomhetsvurdering fra den trer i kraft 30.juni 2022. Gjermundshaug Gruppen skal gjøre dette med å innlemme Åpenhetsloven som eget kontraktskrav i våre innkjøpskontrakter, innføre Åpenhetsloven som punkt i revisjoner av våre samarbeidspartnere, innlemme menneskerettigheter i våre Etiske retningslinjer samt utføre aktsomhetsvurderinger og risikovurdering for vår virksomhet hvor vi vil starte dialog med de samarbeidspartnerne som vi mener har størst risiko for brudd på loven. Åpenhetsloven og det som følger med av den vil inkluderes i Gjermundshaug Gruppen sin årlige bærekraftsrapport som publiseres i løpet av første halvdel hvert år på hjemmesiden til Gjermundshaug Gruppen.

Spørsmål til Åpenhetsloven eller ønske om informasjon ifht. Informasjonsplikten kan rettes til Konsernleder HMS og bærekraft, Simen Lian Hansen ved epost: simen.hansen@bga.no eller bærekraftsansvarlig Kristoffer Grøv ved epost: Kristoffer.grov@bga.no. Merk eposten med Informasjon Åpenhetsloven.


Konsernleder HMS og bærekraft
Gjermundshaug Gruppen