Drift og vedlikehold

Det offentlige vegnettet i Norge har et stort behov for vedlikehold. GA utfører og har kontrakter innenfor brøyting/ vedlikehold av veger og plasser. Vi utfører alle typer vedlikeholdstiltak på oppdrag for Statens Vegvesen, fylkeskommuner og private. Mannskapene rekrutteres lokalt slik at vi har best mulig oversikt over behov og kortest mulig mobiliseringstid. Eksempler på arbeid vi utfører er masseutskifting/ forsterkning av vegen, stabilisering av overbygning, stikkrenneutskifting, utbedring av sideterreng, trafikksikkerhetstiltak samt vedlikehold og utskifting/bygging av bruer. Vi kan i tillegg utføre prosjektering av alt fra enkle til mer kompliserte tiltak.

Gjennom driftskontrakter utføres den daglige driften og ettersynet av vegene. Driften deles inn i to hovedkategorier; vinterdrift og sommerdrift. Vinterdriften er hovedsakelig brøyting, høvling og strøing/salting. GA utfører deler av vinterdriften i egenregi og har med seg gode underentreprenører slik at trafikantene kan ferdes trygt. Kontroll av egen utførelse gjøres blant annet med kontinuerlig måling av friksjon. Sommerdriften utføres med eget mannskap. Aktuelle arbeidsoppgaver er kantslått, asfaltlapping, renhold med feiing og spyling av vegnettet samt drift og vedlikehold av grusveger.

Vi har for tiden driftskontrakten 3405 Nord-Østerdalen 2020-2026 med ansvar for drift og vedlikehold av over 700 km veger og gang-/sykkelveger for Innlandet fylkeskommune.

 

Kontakt oss

Pål Ligård

Daglig leder

Gjermundshaug Anlegg AS

Relevante prosjekter