Rv3 Atna - Hanestad

Tjenesteområde: Veibygging, Vann og avløp

Kontraktseier: Gjermundshaug Anlegg AS

Status: Ferdig

Periode: 04.2017 - 12.2019

Kontraktsum: 200 000 000

Entrepriseform: Totalentreprise

Kunde: Statens vegvesen

Rv3 Atna - Hanestad

Riksvei 3 er hovedveien gjennom Østerdalen, med en total lengde på 290 km. Dette er en sterkt trafikkert vegstrekning, og fungerer som en hovedferdselsåre for tungtransport mellom Oslo og Trondheim. Stedvis er vegen både smal og svingete, og målet med forbedringen er en mer trafikksikker og framkommelig veg.

Oppdraget bestod av utbedringer av setningsskader, grøfting, fjellsikring, utslaking av sideterreng, stikkrenneskift og utbredding av strekningen Atna- Hanestad, i tillegg til mindre utbedringstiltak langs fylkesvei 30 langs Storsjøen i Rendalen kommune. 

Det ble utført toltalt 50 423 timeverk på kontrakten. 

GA har stått for omfattende prosjektering av utbedring, utbredding, sideterreng og vannhåndtering/drenering på Rv3 strekning Atna-Hanestad og har fått positive bemerkninger fra Statens Vegvesen knyttet til samarbeid og løsningsforslag. 

Arbeidet på Rv3 har vært krevende både med tanke på trafikkavvikling og produksjonsflyt. Andelen tungtrafikk er stor og hastigheten er høy. Derfor ble Rv3 stengt 2 helger og 3 uker på natt for å gjennomføre de mest kritiske setningsskader og noen stikkrenner. 

Kontakt oss

Pål Ligård

Daglig leder

Gjermundshaug Anlegg AS

Relevante prosjekter